هر کیلوگرم لباس نو فقط 99 هزار تومان، موجودی محدود است